Wednesday

Railway Bridge Scotland
Where the previous photo was taken.

No comments: